Niveles de inglés: estudia hasta el C1

En That’s English! puedes conseguir la certificación oficial de inglés A2, B1, B2 y C1 (MCERL) estudiando a distancia. Comprueba los cursos a los que inscribirte para conseguirlo:

A2

Cursos That’s English! para conseguir un nivel A2
  • 1º A2 (A2.1 y A2.2)
  • 2º A2 (A2.3 y A2.4)
  • Certificación A2

B1

Curso That’s English! para conseguir un nivel B1 *
  • B1 (B1.1 y B1.2)
  • Certificación B1

B2

Cursos That’s English! para conseguir un nivel B2 *
  • 1º B2 (B2.1 y B2.2)
  • 2º B2 (B2.3 y B2.4)
  • Certificación B2

C1

Curso That’s English! para conseguir un nivel C1 *
  • C1 (C1.1 y C1.2)
  • Certificación C1

*En algunas comunidades autónomas las pruebas de certificación están integradas en el examen del último módulo de cada nivel.

Exames e avaliacións

Aínda que That's English! é un curso de inglés a distancia, os exames realízanse de forma presencial na túa escola oficial de idiomas e axústanse a estándares de avaliación do Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas.

Os criterios de avaliación e as probas defíneos cada comunidade autónoma. Para coñecelos terás que contactar coa túa escola oficial ou consultar ao/á teu/túa titor/a nas sesións presenciais.

En liñas xerais, os exames de That’s English! avalían catro destrezas:

Comprensión oral

Comprender o sentido xeral, a información esencial e puntos principais de textos orais acordes á dificultade do nivel avaliado.

Comprensión lectora

Comprender o sentido xeral, a información esencial e puntos principais de textos orais acordes á dificultade do nivel avaliado.

Expresión escrita

Escribir textos con estrutura, cohesión, ortografía e puntuación acordes ao nivel que se avalía.

Expresión e interacción oral

Producir textos orais breves, adecuados ao nivel que cursas, en comunicacións cara a cara.

Datas de exames e notas

Para coñecer as datas, horarios e lugar onde terán lugar as probas, consulta o taboleiro de avisos da nosa plataforma en liña, visita a web da túa escola para ver se están publicados ou contacta co persoal da túa escola oficial de idiomas.

Certificacións

Las pruebas de certificación se realizan al finalizar los niveles A2, B1, B2 y C1. Para consultar fechas y condiciones, contacta con tu Escuela Oficial de Idiomas.

Nalgunhas comunidades autónomas, a superación do último módulo do nivel acredita directamente a obtención do certificado de nivel A2 de inglés. Consulta na túa escola para informarte.

Certificado oficial

Con That’s English! podes acceder á proba para obter a certificación oficial do nivel de inglés que cursaches.

1

Deberás aprobar el último módulo del nivel A2, B1, B2 o C1.

2

Realizarás a proba de certificación oficial na túa escola oficial de idiomas.

3

Si apruebas el examen recibirás tu certificado oficial A2, B1, B2 o C1.

En algunas comunidades autónomas las pruebas de certificación están integradas en el examen del último módulo de cada nivel. Consulta en tu escuela para informarte.

Comprueba tu nivel

Realiza de forma gratuita nuestra prueba VIA (Valoración Inicial del Alumno) para saber cuál es tu nivel de inglés.