Què és i en què consisteix la prova VIA?

La Prova VIA (avaluació inicial de l'estudiant) és una prova que permet avaluar el teu coneixements, per inscriure’t en el nivell que et correspongui, segons el resultat obtingut en la prova.

El contingut de la prova VIA depèn de cada escola d'idiomes. Comprova les dates i requisits específics a la teva escola.

Informació important per als estudiants que vulguin accedir per B1: si vas estudiar el Batxillerat amb l'anglès com a primera llengua estrangera o si tens el certificat A2, pots sol·licitar accés directe al nivell B1. No obstant això, si fa temps que no estudies anglès o no estàs segur del seu coneixement, sempre pots optar a fer la prova VIA. Ten en cuenta que algunas comunidades autónomas no aceptan esta forma de acceso.

AVÍS: Les inscripcions a la prova VIA tenen dates concretes de realització. Demana informació a l’Escola Oficial d'idiomes en la què et desitges matricular.

Què vol dir “unitat familiar”?

El descuento por unidad familiar se puede solicitar cuando algún miembro de tu familia (padres e hijos, hermanos, cónyuges y parejas de hecho) está o ha estado inscrito en el mismo curso y mismo plan de estudios en el que tú te quieres matricular. En este caso pagarás 100 €, en lugar de los 198 € que cuesta normalmente el programa, y recibirás unos cuadernos de actividades correspondientes a ese curso. El resto del material físico será el que haya utilizado tu familiar. Este descuento no es compatible con otros descuentos aplicados a cualquiera de los miembros de la unidad familiar. Solo se aplicará un descuento por unidad familiar.

Com aconsegueixo el certificat oficial?

Una vez finalices el nivel A2, B1, B2 o C1, podrás realizar una prueba de certificación en la Escuela Oficial de Idiomas. Para obtener este certificado oficial equivalente a tu nivel A2, B1, B2 o C1 debes superar esta prueba final.

En algunes comunitats autònomes, la superació del darrer mòdul del nivell ja acredita directament l’obtenció del certificat de A2. Consulta a la teva Escola per a més informació.

Com puc sol•licitar la devolució o anul•lar la meva matrícula?

Devolució

- L’alumne té un període de catorze dies naturals des del dia del pagament de la matricula, per exercir el seu dret de desistiment. Per exercir aquest dret, podeu:

  1. Acudir a la escuela y cumplimentar el modelo de desistimiento que le facilitarán. Además deberá entregar el material didáctico sin desprecintar.
  2. O enviar cumplimentado el formulario de desistimiento que puede descargarse pinchando aquí, a la siguiente dirección de email: devoluciones@thatsenglish.com. En este caso dispondrá de 14 días para entregar el material sin desprecintar en el CAA en el que esté matriculado.

Un cop rebuda la documentació per Eductrade i comprovat amb l'escola el retorn de material sense manipular, es procedirà a fer la devolució del preu de compra pel mateix mètode que l'estudiant va utilitzar per al pagament. En tot cas i sense cap càrrec, l'estudiant podrà sol·licitar la devolució per transferència.

- Esgotat el temps de desistiment, la devolució de la matrícula només es procedirà per causes imputables a That’s English!. No s’acceptarà la sol·licitud de devolució per causes imputables a l'alumne.

- El procediment per sol·licitar la devolució de la matrícula serà el següent:

  1. L'alumne es presentarà en el Centre de suport administratiu la sol·licitud de devolució degudament motivada i justificada amb documents, juntament amb l’Original del formulari d’inscripció “Còpia per a l’Estudiant”.
  2. La petición de solicitud de devolución debe presentarse por el alumno antes del 15 de diciembre de 2020.
  3. El Centre de suport administratiu haurà de lliurar a l'alumne una factura o justificant per deixar constància de la reclamació que ha realitzat.
  4. Si s'escau la devolució, l'estudiant rebrà la quantitat corresponent a la sol·licitud de devolució, ja sigui en la targeta de crèdit / dèbit de l'alumne (si has fet la inscripció a la web de THat’s English!), o per transferència bancària al número de compte bancari proporcionat per l'estudiant. En ambdós casos, l'estudiant ha de tornar prèviament material didàctic sense manipular.

Anul•lació

- Els alumnes matriculats en el programa podran sol·licitar la Direcció de l'escola en què està inscrit, l'anul·lació de les convocatòries corresponents al curs inscrit, abans de la primera convocatòria d'avaluació de cada curs. L'acceptació d'aquesta sol·licitud no comporta la devolució de la quantitat corresponent als materials curs i permet matricular-se en el curs següent (i només en el curs següent) sense el pagament de material didàctic.

Com sol•licito un canvi de centre?

Per raons de mobilitat geogràfica pots demanar el trasllat del teu expedient a una altra escola. Hi ha un límit de temps d'aquesta petició, però la seva aprovació dependrà de la disponibilitat de l'escola de destinació.

Sol•licita el trasllat comunicant-ho a l'escola on estàs inscrit.