Què és i en què consisteix la prova VIA?

La prova VIA (valoració inicial de l’alumne) és una prova de nivell que permet avaluar els teus coneixements i incorporar-te al nivell que et correspon d’acord amb el resultat obtingut.

El contingut de la prova VIA depén de cada escola oficial d’idiomes. Consulta’n les dates i els requisits concrets en la teua escola.

Informació important per a alumnes que volen accedir a B1: Si has cursat Batxillerat amb anglés com a primera llengua estrangera o si tens el certificat A2, pots sol·licitar l’accés directe al nivell B1. No obstant això, si fa temps que no estudies anglés o no et sents segur dels teus coneixements, sempre pots optar per realitzar la prova VIA. Ten en cuenta que algunas comunidades autónomas no aceptan esta forma de acceso.

AVÍS: Les inscripcions amb prova VIA tenen dates concretes de convocatòria. Consulta-les en l’escola oficial d’idiomes on vols matricular-te.

Què vol dir “unitat familiar”?

El descuento por unidad familiar se puede solicitar cuando algún miembro de tu familia (padres e hijos, hermanos, cónyuges y parejas de hecho) está o ha estado inscrito en el mismo curso y mismo plan de estudios en el que tú te quieres matricular. En este caso pagarás 100 €, en lugar de los 198 € que cuesta normalmente el programa, y recibirás unos cuadernos de actividades correspondientes a ese curso. El resto del material físico será el que haya utilizado tu familiar. Este descuento no es compatible con otros descuentos aplicados a cualquiera de los miembros de la unidad familiar. Solo se aplicará un descuento por unidad familiar.

Com aconsegueixo el certificat oficial?

Una vez finalices el nivel A2, B1, B2 o C1, podrás realizar una prueba de certificación en la Escuela Oficial de Idiomas. Para obtener este certificado oficial equivalente a tu nivel A2, B1, B2 o C1 debes superar esta prueba final.

En algunes comunitats autònomes, la superació de l’últim mòdul del nivell acredita directament l’obtenció del Certificat de nivell A2. Informar-te’n en la teua escola.

Com puc sol·licitar la devolució o anul•lar la meva matrícula?

Devolució

- L’alumne que vol exercir el seu dret de desistiment disposa d’un termini de 14 dies naturals des del dia del pagament de la inscripció. Per a exercir aquest dret pot:

  1. Acudir a la escuela y cumplimentar el modelo de desistimiento que le facilitarán. Además deberá entregar el material didáctico sin desprecintar.
  2. O enviar cumplimentado el formulario de desistimiento que puede descargarse pinchando aquí, a la siguiente dirección de email: devoluciones@thatsenglish.com. En este caso dispondrá de 14 días para entregar el material sin desprecintar en el CAA en el que esté matriculado.

Una vegada rebuda la documentació d’Eductrade i que l’escola comprove la devolució del material sense desprecintar, es farà la devolució de l’import pel mateix mètode que ha utilitzat l’alumne per al pagament. En qualsevol cas, i sense cap cost, l’alumne pot sol·licitar-ne la devolució per transferència.

- Una vegada finalitzat el termini de desistiment, la devolució de la inscripció només escaurà per causes imputables a That’s English! No s’admetrà la sol·licitud de devolució per causes imputables a l’alumne.

- El procediment per a sol·licitar la devolució de la inscripció és el següent:

  1. L’alumne ha de presentar en el centre de suport administratiu la petició de sol·licitud de devolució degudament motivada i justificada documentalment juntament amb l’original de l’“exemplar per a l’alumne” de l’imprés d’inscripció.
  2. La petición de solicitud de devolución debe presentarse por el alumno antes del 15 de diciembre de 2020.
  3. El centre de suport administratiu ha de lliurar a l’alumne un justificant on quede constància de la reclamació realitzada.
  4. Quan escaiga la devolució, l’alumne rebrà l’import sol·licitat en la petició de devolució, bé en la targeta de crèdit / dèbit de l’alumne (si ha fet la inscripció en el web de That’s English!) o bé per mitjà de transferència bancària al número de compte bancari que ha facilitat l’alumne. En els dos casos, l’alumne ha de tornar prèviament el material didàctic sense desprecintar.

Anullació

- L’alumnat inscrit en el programa podrà sol·licitar a la direcció del centre on estiga matriculat l’anul·lació de les convocatòries corresponents al curs matriculat, abans de la primera convocatòria d’avaluació de cada curs. L’acceptació d’aquesta sol·licitud no comporta la devolució de l’import dels materials corresponents al curs i permet matricular-se en el curs següent (i únicament en el curs següent) sense haver de tornar a efectuar el pagament del material didàctic.

Com sol·licito un canvi de centre?

Per raons de mobilitat geogràfica, pots demanar el trasllat d’expedient a una altra escola. No hi ha cap termini per a fer-ne la sol·licitud, però la concessió dependrà de la disponibilitat de l’escola de destinació.

Sol·licita el trasllat comunicant-ho a l’escola on estàs inscrit.